CHIA SẺ TÀI LIỆU VÀ KINH NGHIỆM LUYỆN THI TOPIK II

100 Động từ bị động quan trọng trong tiếng Hàn

 1. 1. Dạng 이
  놓이다 được đặt/để
  바뀌다 được thay đổi
  보이다 được nhìn thấy
  쓰이다 được viết/dùng
  잠기다 bị khóa
  섞이다 được trộn
  덮이다 bị bao phủ
  깎이다 được cắt gọt
  쌓이다 được chất lên
  트이다 được mở ra
  묶이다 bị buộc lại
   
  둘러싸이다 được vây quanh
  뜨이다/띄다 được hiện lên
  꺾이다 bị uốn/bẻ/gập
  싸이다 được gói
  쏘이다 bị cắn/đốt
  매이다 bị buộc/trói
  꼬이다 bị rối/xoắn
  베이다 bị đứt (tay, chân)
  닦이다 được lau chùi 
  꿰이다 được xỏ, xâu lại
  볶이다 được rang
  엮이다 được kết/bện/đan
  괴이다 được chèn/chống/tựa
  땋이다 được tết/bện
  휩싸이다 được bọc, phủ
  엿보이다 được trộm nhìn
  얽매이다 bị trói/giới hạn
  붙박이다 bị cố định
  감싸이다 bị che/phủ kín
  끼이다 bị mắc/kẹt/nhồi

  2. Dạng 히
  닫히다 được đóng
  읽히다 được đọc
  막히다 bị chặn
  잡히다 bị bắt
  먹히다 được ăn
  밟히다 bị giẫm đạp
  묻히다 bị chôn/vấy/dính
  씹히다 bị nhai/nghiến
  접히다 bị gấp
  업히다 được cõng
  박히다 bị đóng
  뽑히다được chọn/nhổ ra
  적히다 được viết/ghi
  찍히다 đc đóng/chụp…
  부딪히다 bị va/tông
  붙잡히다 bị bắt/vồ
  얽히다 bị rối/cuốn
  맺히다 bị đọng/trói/hình thành
  꽂히다 được cắm/lồng/găm
  얹히다 được phủ/đính/đặt
  걷히다 bị tan/được quyên góp
  뻗히다 được duỗi
  손꼽히다 đượcđếm
  처박히다 bị đóng mạnh
  뒤집히다 bị lộn ngược/lật
  싸잡히다 bị tóm/bịt
  뒤얽히다 bị trộn/liên lụy
  꼬집히다 bị cấu/vạch trần
  꼽히다 được xếp/chọn

  3. Dạng 리
  걸리다 bị treo/mắc
  들리다 được nghe/cầm
  열리다 được mở
  밀리다 bị treo/mắc
  팔리다 được bán
  몰리다 bị dồn ép
  풀리다 được giải/dỡ
  잘리다 bị cắt
  달리다 được treo
  떨리다 bị run
  흔들리다 bị rung lắc
  실리다 được chất/đăng tải
  불리다 được gọi
  깔리다 được trải
  끌리다 được lôi kéo
  매달리다 được treo/mắc
  널리다 được trải/phơi
  뚫리다 bị đục
  날리다 bị bay
  물리다 bị cắn/đốt
  쓸리다 bị cuốn trôi
  틀리다 được vặn/bật
  휘말리다 bị cuộn/vo
  뒤틀리다 bị vặn xoắn
  눌리다 bị nén/ép/ấn
  찔리다 bị đâm/chọc
  비틀리다 bị vặn xoắn
  둘리다 bị bao vây/lừa
  졸리다 bị siết
  말리다 bị cuộn

  4. Dạng 기
  ​끊기다 bị cắt/bỏ/ngắt
  안기다 được ôm
  쫓기다 bị đuổi
  찢기다 bị rách
  씻기다 được tắm/rửa
  감기다 được cuốn
  빼앗기다 bị cướp
  뜯기다 bị bóc/cướp
  삶기다 được luộc
  벗기다 bị cởi
  품기다 được ôm/ghì
  심기다 được trồng
  휘감기다 bị cuốn vòng
  내쫓기다 bị đuổi ra
  믿기다 được tin
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply