CẤU TRÚC DIỄN TẢ SỰ NHẤN MẠNH

CẤU TRÚC DIỄN TẢ SỰ NHẤN MẠNH (으)ㄹ 수밖에 없다

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply