CẤU TRÚC DIỄN TẢ THỂ BỊ ĐỘNG

CẤU TRÚC DIỄN TẢ THỂ BỊ ĐỘNG 단어 피동 (-이/히/리/기-)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply