CẤU TRÚC DIỄN TẢ THỂ BỊ ĐỘNG

CẤU TRÚC DIỄN TẢ THỂ BỊ ĐỘNG 아/어지다

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply