CẤU TRÚC DIỄN TẢ THÓI QUEN VÀ THÁI ĐỘ

CẤU TRÚC DIỄN TẢ THÓI QUEN VÀ THÁI ĐỘ (으)ㄴ/는 척하다

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply