CẤU TRÚC DIỄN TẢ TÍNH CHẤT VÀ THUỘC TÍNH

CẤU TRÚC DIỄN TẢ TÍNH CHẤT VÀ THUỘC TÍNH (으)ㄴ/는 편이다

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply