Tag: cấu trúc phỏng đoán

CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN

CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN (으)ㄹ 테니까

CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN 가: 비빔밥에는 고추장을 넣어야 맛있지요?Cơm trộn phải cho tương ớt mới ngon phải không?나: 네, 하지만 고추장을 많아 넣으면 매울 테니까 조금만 넣으세요.Vâng,

Read More »
CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN

CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN (으)ㄹ 텐데

CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN 가: 바람이 많이 부네요.Gió thổi mạnh quá!나: 바람이 불면 추울 텐데 따뜻하게 입고 가는 게 좋겠어요.Gió thổi mạnh nên chắc trời sẽ lanh,

Read More »