Tag: dientaluachon

CẤU TRÚC DIỄN TẢ LỰA CHỌN

CẤU TRÚC DIỄN TẢ LỰA CHỌN (이)나

CẤU TRÚC DIỄN TẢ LỰA CHỌN 가: 아키라 씨, 정말 오랜만이에요.Akira, lâu rồi không gặp.나: 그러네요. 오래만이에요. 우리 오랜만에 만났는데 차나 한 잔 마시면서 이야기할까요?Đúng thế.

Read More »