Category: CẤU TRÚC DIỄN TẢ MỤC ĐÍCH

CẤU TRÚC DIỄN TẢ MỤC ĐÍCH

CẤU TRÚC DIỄN TẢ MỤC ĐÍCH 도록

CẤU TRÚC DIỄN TẢ MỤC ĐÍCH 가: 음식을 얼마나 준비해야 할까요?Em nên chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn nhỉ?나: 음식이 모자라지 않도록 충분히 준비하세요.Mình chuẩn bị

Read More »