LIST NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP

Trung tâm tiếng Hàn The Korean School gửi đến bạn tổng hợp list ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp phân chia theo từng nhóm ngữ pháp.  Cấu trúc ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp với công thức cụ thể. Thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các công thức và đạt điểm cao hơn trong kỳ thi TOPIK I. 

LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU Ở CUỐI BÀI VIẾT

I. Nguyên nhân, kết quả

1. A/V – 아/어서

2. A/V – (으)니까

3. N 때문에, A /V – 기 때문에

4. N – (이)거든요, A/V – 거든요.

5. N – (이)잖아요, A/V – 잖아요

II. Liệt kê, tương phản, bối cảnh

1. N –(이)고, A/V – 고

2. A/V – 거나

3. A/V – 지만

4. A/V – (으)ㄴ/는데

III. Cấu trúc thời gian

1. N 전에, V – 기 전에

2. N 후에, V – (으)ㄴ 후에

3. V – 고 나서

4. V – 아/어서

5. V – 고

6. N 때, A/V – (으)ㄹ 때

7. V – (으)면서 / 며

8. N 중, V – 는 중

9. V – 자마자

10. N 동안, V – 는 동안

11. V – (으) ㄴ 지

12. V – 는 길에

13. V – 다가

IV. Năng lực và khả năng

1. A/V – (으)ㄹ 수 있다/ 없다.

2. A/V – (으)ㄹ 줄 알다/ 모르다.

V. Yêu cầu và bổn phận, Cho phép và cấm đoán

1. V – (으)세요 | (으)십시오.

2. V – 지 마세요.

3. A/V – 아/어야 되다 / 하다.

4. A/V – 아/어도 되다.

5. A/V – (으)면 안 되다.

6. A/V – 지않아도 되다.

VI. Hỏi ý kiến và gợi ý

1. V – (으)ㄹ까요?

2. V – (으) ㅂ시다.

3. V – (으) 시겠어요?

4. V – (으)ㄹ래요?

VII. Hi vọng và ước muốn

1. V – 고 싶다.

2. A/V – 았/었으면 좋겠다.

3. A/V – 기를 바라다

VIII. Thử nghiệm và kinh nghiệm

1. V – 아/어 보다.

2. V – (으)ㄴ 적이 있다/ 없다.

IX. Mục đích và ý định

1. V – (으)러 가다/ 오다.

2. V – (으)려고

3. V – (으)려고 하다.

4. N을/를 위해(서), V – 기 위해(서)

5. V – 기로 하다.

6. V – (으)ㄹ까 하다

X. Điều kiện, giả định và nhượng bộ

1. A/V – (으)면

2. V – (으)려면

3. A/V – 아/어도

XI. Cấu trúc diễn tả sự thay đổi

1. A – 아/어지다

2. V – 게 되다

XII. Phỏng đoán và suy đoán

1. A/V – 겠어요.

2. A/V – (으)ㄹ 거예요.

3. A/V – (으)ㄴ/는/ (으)ㄹ 것 같다.

4. A – 아/어 보이다

5. A/V – (으)ㄹ 텐데

6. A/V – (으)ㄹ 테니까

XIII. Phát hiện và ngạc nhiên

1. A – 군요, V – 는군요.

2. A/V – 네요

Mời bạn điền Họ tên, email để lấy link tải file nhé!

  Họ và Tên (required)

  Email (required)

  Số điện thoại (required)

  Tham khảo thêm các kiến thức ngữ pháp topik II tại đây: https://thekoreanschool.com/tai-lieu-tks/ngu-phap-topik-ii/

  Nhận thêm nhiều thông tin hay và thú vị tại website: thekoreanschool.com hoặc www.trungtamtienghantks.com

  Các Bạn Có Thể Tham Khảo Thêm Các Khóa Học Của The Korean School Tại Đây:

  https://thekoreanschool.com/lich-hoc-dang-ky
  https://www.trungtamtienghantks.com/dang-ky.html
  TKS hỗ trợ gì cho việc học của các bạn?
  Bài giảng online để học sinh học lại bất cứ lúc nào:
  SC1: https://thekoreanschool.com/tks-online/bai-giang-online-tieng-han-so-cap-1/
  SC2: https://thekoreanschool.com/tks-online/bai-giang-online-tieng-han-so-cap-2/
  TC1: https://thekoreanschool.com/tks-online/bai-giang-online-tieng-han-trung-cap-1/

  TOPIK II: https://thekoreanschool.com/tks-online/bai-giang-topik-ii/
  Sách bài tập nâng cao, biên soạn riêng theo giáo trình chuẩn.
  Hệ thống test online có thể ôn tập bất cứ lúc nào.

  Lý Do Các Bạn Chọn The Korean School?

  Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm TOPIK 5+6.
  Chương trình học biên soạn kĩ lưỡng với nhiều bài kiểm tra
  Phương tiện học tập hiện đại và phù hợp với người đi làm, sinh viên định hướng hỗ trợ công việc tương lai.
  Khối lượng học tập lớn, giúp việc học hiệu quả và nhanh.
  TRUNG TÂM TIẾNG HÀN THE KOREAN SCHOOL
  Hotline: 0936346595
  Website: www.thekoreanschool.com
  Website: www.trungtamtienghantks.com
  Email: thekoreanschool.hanoi@gmail.com