CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN

CẤU TRÚC PHỎNG ĐOÁN (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다

가: 흐엉 씨가 오늘 학교에 안 왔네요.
Hương không đi học ngày hôm nay nhỉ.
나: 어제 몸이 안 좋다고 했는데 많이 아픈 모양이에요.
Hôm qua cô ấy nói cô ấy không được khỏe nên chắc là cô ấy ốm rồi.

가: 저기 뚜안 씨가 가네요!
Tuấn đang tới kìa!
나: 양복을 입은 걸 보니까 회의에 가는 모양이에요.
Nhìn cậu ấy mặc đồ Âu thế kia, chắc đang đi tới cuộc họp rồi.

‘모양’ trong cấu trúc này mang nghĩa hình dáng, dáng vẻ được sử dụng ở đây để diễn đạt một hoàn cảnh hay trạng thái cụ thể. Vì vậy, sử dụng cấu trúc này khi muốn phỏng đoán hay suy đoán về một tình huống cụ thể sau khi trực tiếp chứng kiến hay nghe về tình huống đó. Rất nhiều trường hợp trước ‘-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다’ sử dụng cấu trúc ‘-(으)ㄴ/는 걸 보니까’ với ý nghĩa làm căn cứ để phỏng đoán.

 

가: 소영 씨가 회사를 그만두었다면서요?
Tôi nghe nói Minho nghỉ làm rồi à?
나: 네, 회사 일이 정말 힘들었던 모양이에요.
Vâng, có vẻ công việc quá vất vả với anh ấy. (chủ thể phải quan sát thấy Minho làm việc vất vả)

가: 화 씨가 아직 안 일어났어요?
Hoa vẫn chưa dậy à?
나: 방에 영화 DVD가 있는 걸 보니까 밤늦게까지 영화를 본 모양이에요.
Thấy có vài đĩa DVD phim trong phòng, chắc tối qua xem phim đến tận khuya rồi.

가: 뚜안 씨가 방학에 뭐 하는지 아세요?
Bạn biết Tuấn làm gì vào kỳ nghỉ không?
나: 비행기 표를 예매한 걸 보니까 고향에 갈 모양이에요.
Thấy anh ấy mua trước vé máy bay, chắc anh ấy sẽ về quê.

1. Sử dụng cấu trúc này để người nói phỏng đoán dựa trên những việc đã chứng kiến hoặc nhìn thấy nên không được sử dụng để mô tả những gì người nói trực tiếp làm.
새로 생긴 식당에서 먹어 봤는데 음식이 괜찮은 모양이에요. (X)
새로 생긴 식당에서 먹어 봤는데 음식이 괜찮은 것 같아요. (O)

2. Không sử dụng cấu trúc này khi căn cứ phỏng đoán mang tính chủ quan. Nghĩa là, khi người nói suy đoán một cách mơ hồ hoặc dựa trên ý kiến chủ quan của cá nhân.
내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘하는 모양이에요. (X)
一> 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘할 것 같아요. (〇)
Ở đây, người nói diễn tả cảm nhận chủ quan nên không sử dụng’ -(으)ㄴ/는 모양이다’ mà thay vì đó, chúng ta dùng ‘-(으)ㄹ 것 같다’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply