CẤU TRÚC DIỄN TẢ QUYẾT TÂM, Ý ĐỒ, DỰ ĐỊNH

CẤU TRÚC DIỄN TẢ QUYẾT TÂM, Ý ĐỒ, DỰ ĐỊNH (으)ㄹ 겸 -(으)ㄹ 겸

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply