CẤU TRÚC DIỄN TẢ SỰ BỔ SUNG THÔNG TIN

CẤU TRÚC DIỄN TẢ SỰ BỔ SUNG THÔNG TIN (으)ㄹ 뿐만 아니라

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply